مرکز آموزشی درمانی حضرت فاطمه (س)- کتابخانه
اطلاعات آماری منابع فارسی و لاتین

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۷/۸ | 
موجودی منابع کتابخانه شامل 805 عنوان جلد کتب لاتین و 2094 عنوان جلد کتب فارسی می باشد .
نشانی مطلب در وبگاه مرکز آموزشی درمانی حضرت فاطمه (س):
http://iums.ac.ir/find.php?item=45.32192.70977.fa
برگشت به اصل مطلب