مرکز آموزشی درمانی حضرت فاطمه (س)- درباره ما
مدیران ارشد و مسئولین بخشها

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۲۱ | 
مدیرران ارشد و مسئولین بخشها
نشانی مطلب در وبگاه مرکز آموزشی درمانی حضرت فاطمه (س):
http://iums.ac.ir/find.php?item=45.32196.53295.fa
برگشت به اصل مطلب