نوبت دهی اینترنتی کلینیک

 

 

شرح وظایف:

-انجام اقدامات لازم به منظور نصب علایم مخصوص و برچسب های شماره دار بر روی هر یک از اموال و تنظیم صورت موجودی مانده اموال مصرفی در آخر هر سال و ارسال صورتحساب به اداره کل اموال دولتی طبق مقررات

-صدور پروانه خروج برای اموال، تهیه صورت اموال زاید و اسقاط و ارسال ان به سازمان متبوع و اداره کل اموال دولتی جهت کسب اجازه فروش و یا صدور حذف، ممیزی و رسیدگی به سیاهه اموال اسقاطی

-نگاهداری حساب کلیه اموال منقول، مسروقه و یا ازبین رفته طبق آیین نامه اموال دولتی و ثبت مشخصات آنها در دفاتر اموال

-نظارت بر فعالیتهای واحد مربوط و ارایه راهنماییهای لازم به کارکنان تحت سرپرستی و تقسیم کار بین آنها

Template settings