نوبت دهی اینترنتی کلینیک

ساماندهی مشارکتهای مردمی برای حمایت ازبیماران نیازمند،ساخت وتجهیز وبازسازی وتوسعه بیمارستان،هماهنگی خیرین برای مشارکت درتوسعه سلامت.

Template settings