نوبت دهی اینترنتی کلینیک
 • شرح وظایف:
 • استقرار و اجرای استانداردهای اعتباربخشی
 • تدوین برنامه عملیاتی سالانه جهت پیشبرد هماهنگ و یکپارچه برنامه های بهبود کیفیت و ارتقای ایمنی بیمار در راستای نظام  اعتباربخشی در بیمارستان
 • برنامه ریزی و اجرای ممیزی داخلی (ماهانه از تمام بخش ها بر طبق چک لیست )و اجرای برنامه بهبود کیفیت و ارتقای بیمار با مشارکت مدیران ارشد بیمارستان
 • ایجاد نظام جامع مدیریت خطر (فرهنگ سازی ، شناسایی خطرات ، ارزیابی ،‌تحلیل ،‌اقدام اصلاحی ،‌بررسی و نظارت مداوم، ارتباطات موثر و مشاوره)
 • تدوین و پیگیری و پایش شاخص های عملکردی اختصاصی بیمارستان
 • تلاش در جهت تدوین یا بازنگری و بروز رسانی کلیه مستندات (خط مشی ها ، روش ها، دستورالعمل ها ، فرم ها و ...) بصورت سالانه و مستمر
 • همکاری با واحدها جهت تنظیم برنامه ای بهبود فرآیندها و تنظیم برنامه بهبود جامع مرکز
 • پیگیری اندازه گیری شاخص های کلیدی و گزارش ماهانه به تیم مدیریت اجرایی در قالب کارت امتیازی متوازن (BSC)
 • پیگیری مصوبات کمیته بهبود کیفیت بیمارستان
 • ثبت و نگهداری مستندات اجرای برنامه
 • تدوین برنامه استراتژیک با همکاری مدیران میانی
 • همکاری با واحدها در نوشتن برنامه عملیاتی
 • تجزیه و تحلیل چک لیست های ارزیابی سوپروایزران از بخشها
 • ارتقا سطح آگاهی و دانش خود در راستای مفاهیم استاندارد مدیریت کیفیت و اعتبار بخشی
 • برنامه ریزی جهت آموزش و فرهنگ سازی جهت استقرار الزامات اعتبار بخشی
 • نظارت بر اجرای صحیح کمیته ها و پیگیری مناسب مصوبات

 

Template settings