نوبت دهی اینترنتی کلینیک

شرح وظایف:

 1. تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار و طرح مسائل و مشکلات در جلسات کمیته
 2. پیگیری موارد مطرح شده در کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار 
 3. تهیه و تدوین خط مشی های بهداشت حرفه ای بیمارستان
 4. تهیه و تدوین برنامه عملیاتی با همکاری اعضا و اجرای آن مطابق جدول زمانبندی
 5. تهیه و تدوین دستورالعمل های اجرایی آمادگی و مدیریت واکنش در شرایط اضطراری
 6. ارزیابی ریسک در واحد های مختلف بیمارستان
 7. شناسایی شغلهای موجود در بیمارستان و تعداد پرسنل هر شغل بر اساس تماس با عوامل زیان آور محیط کار
 8. بازدید روزانه از بخش ها ، تهیه گزارش و تکمیل چک لیست های مربوطه و اعلام کلیه ایرادات و نواقص حفاظتی و بهداشتی وارائه پیشنهادات لازم جهت رفع آنها وانجام پیگیری های مربوطه
 9. شناسایی عوامل زیان آور محیط کار، پیگیری در خصوص اندازه گیری آنها و ارائه اقدامات کنترلی
  1. مخاطرات فیزیکی
  2. مخاطرات شیمیایی
  3.  مخاطرات بیولوژیکی
  4. مخاطرات ارگونومیک، روانی – اجتماعی و فاکتورهای سازمانی
 10. نظارت بر نحوه اندازه گیری عوامل زیان آور بر اساس اهداف از پیش تعیین شده با توجه به اصول و شرایط اندازه گیری
Template settings