نوبت دهی اینترنتی کلینیک

شرح وظایف:

- شناخت و دسته بندی مسایل بهداشت محیط بیمارستان و ارائه راهکارهای فنی و اجرایی جهت حل مشکلات موجود.

- هماهنگی با سوپروایزر آموزشی در اجرای برنامه های آموزشی برای پرسنل، بیماران و مراجعین و اختصاص بخشی از برنامه های آموزشی به موضوعات بهداشت محیط و کنترل عفونت.

- ایجاد هماهنگی و ارتباط با مرکز بهداشت شهرستان و مرکز بهداشت استان و جلب همکاری بین بخشی و درون بخشی جهت حل مشکلات بهداشتی بیمارستان.

- نظارت بر نحوه جمع آوری، تفکیک، حمل و نقل و دفع بهداشتی زباله های معمولی، عفونی و نوک تیز بیمارستان.

- نظارت بر جمع آوری و تصفیه و دفع بهداشتی فاضلاب، بهسازی، سالم سازی محیط بیمارستان.

- کنترل بهداشتی رختشویخانه و استریلیزاسیون مرکزی و نظارت بر نحوه شست و شو، گندزدایی و جداسازی البسه و نحوه استریل کردن صحیح وسایل پزشکی.

- مشارکت در تهیه و ابلاغ دستورالعمل های اجرایی برای اجرای برنامه های بهداشت محیط.

- مشارکت در جمع آوری ، طبقه بندی، و تجزیه و تحلیل اطلاعات موردنیاز در زمینه های مختلف بهداشت محیط .

- نظارت مستقیم بر جنبه های بهداشتی عملکرد کیفی پرسنل خدمات .

- شرکت فعال در دوره های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندیهای شغلی و بکارگیری نتایج آن در انجام وظایف محوله.

- مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سلامت در شغل مربوطه .

- مطالعه ، تحقیق و پژوهش در زمینه بهداشت محیط بیمارستان

- نظارت و کنترل بر سیستم گرمایش ، سرمایش ، تهویه و اطفاء حریق بیمارستان

- برنامه ریزی، پیگیری و نظارت بهسازی محیط بیمارستان

- دپیگیری و نظارت برنامه های مستمر و شستشوی قسمت های مختلف بیمارستان و گندزدایی برابر ضوابط و دستورالعمل های ابلاغ شده

- نظارت بر مبارزه و کنترل حشرات و و جوندگان و حیوانات مزاحم با در نظر گرفتن ضوابط بهداشتی و زیست محیطی

Template settings