نوبت دهی اینترنتی کلینیک

 

 

 

شرح وظایف:

  1. بررسی اسناد ارسالی به سازمانهای بیمه گر به تفکیک بیمه ها و سرپایی و بستری به صورتی که ریز خدمات ارائه شده قید شده در نامه های کوچک با نامه کلی به تفکیک مبلغ و خدمت ارائه شده 

2.    بررسی کلیه خدمات ثبت شده در سیستم HIS و مطابقت با کتاب ارزش نسبی

3.   تهیه گزارشات سازمان بیمه گر به منظور مشخص کردن تعداد نوع خدمت و ارزش ریالی خدمات ارائه شده

4.   جمع آوری کلیه اسناد و صورتحسابها جهت بررسی نمایندگان سازمان بیمه گر

5.   تحویل اسناد به سازمان بیمه گر پس از بررسی نمایندگان

Template settings