نوبت دهی اینترنتی کلینیک

شرح وظایف:

- دریافت درخواستهای خرید که از سوی مقام مافوق ارجاع گردد.

-استعلام بها قبل از خرید اجناس و گزارش آن به مقام مافوق

- تهیه و تنظیم صورت جلسه های مربوط به ترخیص کالا وارائه آن به اداره متبوع

-تنظیم ارقام دریافتی و پرداختی در دفتر صندوق و بستن حسابها در موعد معین و گزارش عملکرد

- نظارت بر کلیه امور مربوط به کارپردازی واحد متبوع و راهنمائی کارکنان تحت سرپرستی

Template settings