نوبت دهی اینترنتی کلینیک

شرح وظایف:

 1. -    تحویل پرونده بیماران ترخیص شده در شب در ابتدای روز از بخشها
 2. -    نوشتن نام بیمار و شماره پرونده در دفتر مربوط به پرونده های تحویل گرفته شده
 3. -    شماره گذاری پرونده ها
 4. -    تقسیم پرونده ها بین 2 نفر پرسنل ترخیص جهت محاسبه
 5. -    نوشتن دفتر مربوط به اسناد فرستاده شده به واحد آماربه تفکیک
 • نام بیمار
 • نام خانوادگی بیمار
 • شماره پرونده بیمار
 • تاریخ بستری
 • تاریخ ترخیص
 1. -    ارسال اسناد نوشته شده در دفتر به واحد آمار
 2. -    جدا کردن پرونده بیمارانی که هنوز ترخیص قطعی نگردیده اند و پرونده به واحد آمار تحویل داده نشده برای واحد کلینیک
 3. -    پاسخگویی به بیماران جهت مشکلات بیمه ای
 4. -    پاسخگویی به بیماران جهت قیمت اعمال جراحی

10-پاسخگویی به بیماران جهت تعیین مبلغ ودیعه بستری و ثبت مبلغ مذکور در برگه پذیرش بیمار

 

Template settings