نوبت دهی اینترنتی کلینیک

در درمانگاه فک و صورت به بیماران و مراجعان با مشکلاتی نظیر:

آسیب و تروماهای فک و سر و صورت ،شکاف لب ، شکاف کام و نارسایی های مادرزادی خدمات مورد نیاز ارائه می شود.

Template settings