نوبت دهی اینترنتی کلینیک

شرح وظایف:

الف – امور دفتری  

  • ثبت خلاصه مشخصات و جریان نامه های وارده و صادره و موضوع و شماره آنها در دفاتر مربوط.
  • تفکیک و توزیع نامه ها بر ای ارجاع به واحد اقدام کننده و پیگیری آنها.
  • تهیه صورت مایحتاج اداری کارمندان وتدارکات و توزیع آنها.
  • تنظیم دفتر آمار کارکنان
  • تهیه گزارشات مورد لزوم جهت مافوق
  • تایپ مکاتبات ارجاع شده از سوی مقام مافوق

ب – امور بایگانی

حفظ و نگهداری نامه ها، اوراق ، اسناد ومدارک و پرونده های محرمانه مطابق مقررات و اصول بایگانی و تهیه فهرست مربوط بر اساس روش تعیین شده.

  • پیوست کردن پرونده ها یا سوابق مربوط به نامه ها طبق دستور
  • تحویل پرونده های مختومه با بایگانی راکد با اجازه مقام مافوق
  • صورت برداری ، طبقه بندی، کدگذاری و بایگانی پرونده ها طبق دستورالعمل های مربوط و احتیاجات سازمان متبوع

ت -  امور راهنمائی مراجعین

              پاسخگوئی به مراجعین و را هنمائی آنان به واحدهای مربوط.

           تکمیل فرم و تهیه آمار از تعداد مراجعین و گزارش به مقام مافوق.

            تماس تلفنی با مقامات مختلف قبل از هدایت مراجعین نزد آنان.

Template settings