نوبت دهی اینترنتی کلینیک

شرح وظایف:

 • ثبت سند شناسایی اجاره ها در سیستم تعهدی
 •  ثبت اسناد  ارسالی به سازمانهای بیمه گر به تفکیک بیمه ها و بستری و سرپایی هر ماهه در سیستم تعهدی
 • ثبت اسناد وصولی از سازمانهای بیمه گر به تفکیک بیمه ها و دارو و سایر به محض دریافت اعلامیه بانک در سیستم تعهدی
 • ثبت کسورات بیمه ای به تفکیک ماه و سازمانهای بیمه گر به محض دریافت مبلغ قطعی هر ماه
 • تعامل با نمایندگان بیمه
 •   بایگانی اسناد ثبت شده مربوط به واحد درآمد
 • بررسی صندوق روزانه از نظر کسر و اضافه صندوق و صحت بازپرداخت ودیعه ها
 • ثبت واریزی صندوق به تفکیک صندوقداران به صورت روزانه در سیستم تعهدی
 • کنترل صندوق روز با کارکرد ماهانه صندوقداران
 • گرفتن صورت مغایرت بانکی از بانک ودیعه و پیگیری اقلام باز
 • تعیین مبلغ انتقالی از بانک ودیعه به بانک غیر قابل برداشت و ثبت سند مربوطه در سیستم تعهدی
 • تهیه گزارش کارکرد ماهانه بانک غیر قابل برداشت
 • رفع موارد مغایر رابط درآمد با ستاد  با ثبت یا حذف یا اصلاح اسناد
 • آماده کردن و تکمیل ضمائم اسناد جهت رسیدگی
Template settings