نوبت دهی اینترنتی کلینیک

 

شرح وظایف :

دریافت برنامه و دستور کار از مدیر مربوطه جهت مشخص نمودن امور محوله و تعیین اولویتها در انجام وظایف جاری

بررسی و حصول اطمینان از انتقال اطلاعات احکام کارکنان تحت پوشش به سیستم حقوق و دستمزد

جمع آوری و بایگانی اطلاعات کارکرد ماهیانه و جابجایی محل خدمت کارکنان تحت پوشش شرکت

بررسی و کنترل فرمهای کارکرد ماهیانه از بابت تکمیل مجوزهای مربوطه

اخذ و کنترل لیستهای کسورات قابل اعمال در محاسبات حقوق ماهیانه کارکنان تحت پوشش

ثبت اطلاعات کارکرد ماهیانه در سیستم حقوق و دستمزد

اعمال نظارت بر محاسبات حقوق و دستمزد

اخذ لیست اولیه حقوق و دستمزد به تفکیک نوع استخدام

اعمال کنترل و تایید محاسبات اولیه حقوق و دستمزد ماهیانه و تایید لیستهای محاسبات حقوق

اخذ لیست/دیسکت اطلاعات حقوق و دستمزد قابل پرداخت به تفکیک شعب بانک و کنترل صحت آن

اخذ لیست /دیسکت اطلاعات کسورات مالیات به تفکیک شعب بیمه ای و کنترل صحت آن

اخذ لیست /دیسکت اطلاعات کسورات مالیات به تفکیک حوزه مالیات و کنترل صحت آن

چاپ فیش حقوق کارکنان و کنترل صحت آن

نظارت بر انجام محاسبات مزایای پایان خدمت و بازخرید مرخصی کارکنان

تنظیم سند حسابداری حقوق و دستمزد ماهیانه بازخرید خدمت و بازخرید مرخصی پرسنل به شکل مکانیزه جهت انتقال به سیستم حسابداری مالی

تحویل فیشهای حقوق، دیسکتهای تهیه شده به نمایندگان و اسناد حسابداری به رابطین، واحد دریافت و پرداخت و حسابداری مالی و اخذ رسید بر اساس روشهای تدوین شده

انجام محاسبات مربوط به درصد قابل اخذ از واحدهای طرف قرارداد بابت بهای خدمات نفر، نیرو و صدور صورتحسابها یا اعلامیه بدهکار و سند حسابداری مربوط

انجام محاسبات پرداخت معوق کارکنان بر اساس مدرک مثبته دریافتی و ارسال جهت پرداخت

بررسی اعتراضات کارکنان در خصوص محاسبه حقوق و پیگیری لازم

پاسخگویی به سوالات کارکنان در مورد محاسبات حقوق و دستمزد و سایر مزایای متعلقه

رعایت نظم و اصول محافظتی و رازداری

انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق

Template settings