نوبت دهی اینترنتی کلینیک

شرح وظایف:

1-رسیدگی به انجام امور مربوط به کنترل صادره از نظر صادره از تشخیص حسابها و ثبت بموقع آنها

2- کنترل حسابهای دانشگاه از نظر به هنگام بودن وضعیت هر حساب طبق مقررات مالی

3- رسیدگی به اسناد تنخواه کارپردازان و رسیدگی به شارژ کردن آن در پایان هرماه و درنهایت تصفیه بموقع آن در پایان سال مالی

4- رسیدگی به حسابهای بانکی از طریق صورت مغایرت بانکی

5- تنظیم و تهیه ترازهای ماهیانه و سالانه جهت مقام مافوق و مراجع ذیصلاح

6- رسیدگی به قراردادهای منعقدشده مالی از نظر مدارک موردنیاز مثل سپرده بیمه و سپرده حسن انجام کار و سپرده شرکت در مناقصه

7- کنترل وامضاء کلیه صورت های مالی و ارسال بموقع آن به مقام مافوق

8- رسیدگی به اسناد بدهکاران و بستانکاران و اقدام به موقع آن جهت تصفیه

9- انجام امور مربوط به ثبت دفاتر قانونی روزنامه وکل

10- پویش اسناد از طریق فیزیک اسناد در نرم افزار و اسکن ضمائم و مدارک ارسالی

11- کنترل ضمانتنامه های بانکی و دریافت و استرداد سپرده شرکتها

12- تهیه و ارائه نامه به اداره مالیاتی جهت اظهارنامه مالیاتی شرکتها و پیمانکاران طرف قرارداد

13- تهیه و ارائه نامه به سازمان تامین اجتماعی طرف قرارداد جهت دریافت مفاصاحساب

14- تائید وصول رابط دانشگاه

Template settings