نوبت دهی اینترنتی کلینیک

شرح وظایف سوپروایزر:

الف) جمع آوری اطلاعات و برنامه ریزی :

1-     بررسی وضعیت موجود در واحد تحت نظارت به منظور تعیین مشکلات مرتبط با ارائه خدمات و کیفیت مراقبت .

2-     تعیین خط مشی جهت واحد مربوطه در راستای اهداف کلی سازمان .

3-     برنامه ریزی در جهت اجرای استانداردهای مراقبتی .

4-     تنظیم برنامه کار کارکنان تحت نظارت در شیفت های مختلف .

5-     تعیین وظایف کارکنان تحت نظارت (تقسیم کار).

 

ب) سازماندهی:

1- تشکیل جلسات گروهی و جلب مشارکت کارکنان در جهت حل مشکلات واحد مربوطه ( کارکنان ، مددجویان / بیماران و .........).

2- توجه به نیازهای کارکنان و ایجاد انگیزه جهت افزایش رضایت شغلی .

3- برقراری حسن تفاهم بین کارکنان واحد مربوطه و سایر واحدها.

4-  انجام مراقبت های پرستاری در مواقع اورژانس .

5- ایجاد هماهنگی و همکاری بین کادر پرستاری و سایر واحدها .

 

ج) هدایت و رهبری : کنترل هدایت و ارزشیابی.

1- کنترل حضور و غیاب پرسنل تحت سرپرستی .

2-  تکمیل فرم ارزشیابی کارکنان جهت پرسنل تحت سرپرستی .

3- ارزشیابی مستمر خدمات ارائه شده توسط کادر تحت سرپرستی از طریق : بررسی رضایت مندی مددجویان ، بیماران ، همکاران با ابزار مناسب ( مشاهده ، چک لیست و ........) .

4- نظارت و ارزشیابی مستمر بر رعایت معیارهای رفتار شغلی و اخلاقی کارکنان و انطباق امور پزشکی با موازین شرع مقدس .

5- ارزشیابی اثر بخشی آموزش های داده شده به کارکنان ، مددجویان ، خانواده و دانشجویان .

 

 

شرح وظایف سوپروایزر آموزشی:

1-     تعیین اهداف آموزشی (کوتاه مدت , میان مدت , بلند مدت )

2-     تعیین نیازهای آموزشی( مددجویان , خانواده , رده های مختلف کادر پرستاری و مامایی و کارکنان جدید الورود) .

3-     اولویت بندی نیازهای آموزشی .

4-     تدوین برنامه های آموزشی مستمر و مدون جهت رفع نیازهای آموزشی .

5-     اجرای برنامه های آموزشی با همکاری و مشارکت سایر گروه ها .

 

Template settings