نوبت دهی اینترنتی کلینیک

 

شرح وظایف :

 • رسیدگی طبق آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه    
 • رسیدگی به اسناد مالی (کارپردازی حقوق پرسنل کارکرد شرکتها و پیمانکاران جهت پرداخت حق الزحمه) وتطبیق آنها با آئین نامه و بخشنامه های صادرشده
 • کنترل تنخواه علی الحساب پیش پرداخت به کارپرداز و شرکتهای طرف قرارداد طبق آئین نامه مالی و معاملاتی
 • بررسی قراردادها و کنترل بیمه های پیمانکاران و مفاصا حساب پیمانکار جهت آخرین پرداختی طبق قرارداد
 • بررسی مالیات اسناد و بیمه پرسنلی و کسورات حقوق
 • دریافت فیش های مالیاتی و بیمه تامین اجتماعی جهت الصاق به مدارک مربوطه
 • استعلام  برخی اقلام فاکتورها و تطبیق آن با قیمت مصوب بازار
 • بررسی گواهی ارزش افزوده پیمانکاران یا فروشگاه ها جهت پرداخت از دارایی
 • بررسی اعلامیه های صادره ازباب تنخواه و کسورات از طرف ستاد به واحد
 • پیگیری اسناد پرداخت نشده  که جز (دیون ) محسوب می شوند از سالهای قبل پرسنلی و پیمانکاری
 • کنترل پرداختیها به کارپرداز و کنترل سقف پرداختی به کارپرداز طبق بخشنامه جدید
 • آماده کردن اسناد جهت بررسی اداره رسیدگی دانشگاه و برطرف نمودن  ایرادات و رفع واخواهی مربوط به اسناد
 • شناسایی اسناد کارپردازی و پیمانکاری درسیستم جهت پرداخت
 • ثبت دریافتیها طبق اعلامیه های صادرشده توسط ستاد
 • تطبیق کنترل دریافتیها مربوطه به ردیف های مختلف و منبع های مختلف و ثبت اسناد از ردیف های ارائه شده
 • کنترل گزارشات و تطبیق گزارشات با ستاد
 • بحث و مشورت درمورد دستورالعملها و موافقت نامه ها دراداره
 • مطالعه بخشنامه ها موافقت نامه ها وتطبیق ان با اسناد هزینه
 • صدورسند
 • اسناد بصورت تنخواه علی الحساب پیش پرداخت اسناد هزینه کسراز تنخواه استرداد ودیعه اسناد حقوق پرسنلی و کسورات اسناد کارکرد طرف قرارداد(شرکت پیمانکار) صادرمیشود.

 

Template settings