نوبت دهی اینترنتی کلینیک

برگزاری جشن های گلریزان،بازارچه های خیریه،گرفتن حق عضویت،توزیع صندوق های جمع آوری کمک های مردمی،برگزاری همایشها ونشست هایی با حضورمردم وخیرین وگرئه های داوطلب به منظور معرفی نیازهای بیماران،برنامه های توسعه بیمارستان واهداف انجمن و....

Template settings