نوبت دهی اینترنتی کلینیک

شرح وظایف :

-پذیرش بیماران اورژانس در شیفت عصر و شب

2-توجیه بیماران در مورد نحوه کار بیمارستان با بیمه ها

3-تطبیق دادن عکس دفترچه بیمه با بیمار

4-ثبت اطلاعات بیماران در سیستم اتوماسیون

5-نوشتن مشخصات بیمار در دفتر کل بیماران اورژانس

5-نوشتن مشخصات بیمار در کارت اورژانس

6-تعیین مبلغ ودیعه بیمار در شیفت عصر و شب

7-گرفتن مبلغ ودیعه و صدور قبض

8-تحویل برگه پذیرش به مدارک پزشکی در صبح روز آتی

9-تحویل کارت های اورژانس به مدارک پزشکی در روز آتی

10-تحویل پرونده های ترخیص شده به صورت موقت به واحد درآمد-ترخیص

11-تحویل دفترچه بیمه های گرفته شده از بیماران به واحد ترخیص

12-صدور قبض همراه

13-فروش ژتون غذا برای پرسنل

14-فروش لباس بیمار و اتاق عمل

15-صدور قبض برای بیماران کلینیک و اورژانس

16-اخذ مبالغ خدمت ارائه شده به بیماران کلینیک و اورژانس

17-بازپرداخت ودیعه به بیماران و صدور قبض مربوطه

18- ترخیص بیماران شب به صورت موقت

19-پاسخگویی به بیماران بابت اطلاعات بیمه ای

20- پاسخگویی به بیماران بابت مبالغ ودیعه

21- آماده کردن پرینت روزانه صندوق به تفکیک ودیعه و قطعی و بازپرداخت

22-بردن وجوه نقد به بانک و واریز به حساب مربوطه

23-تحویل فیش های واریزی به مسئول درآمد

24-گرفتن پرینت کارکرد ماهانه صندوق به تفکیک کل ، ودیعه ، بازپرداخت

 

Template settings