نوبت دهی اینترنتی کلینیک

شرح وظایف:

  1. دارا بودن حسن خلق و روابط عمومی بالا برای برقراری ارتباط با ارباب رجوع و پرسنل
  2. تهیه خلاصه عملکرد بصورت فصلی و ارائه به مسئولین واحدهای درمانی
  3. تهیه و جمع آوری فعالیت و شاخص های بیمارستان (درمانگاه کلینیک و پاراکلینیکتخت ثابت تخت فعال بیمار بستری و مرخص شده و ...)
  4. تهیه جداول و نمودارهای آماری به صورت ماهیانه وارائه به مقام مافوق جهت تصمیم گیریهای مدیریتی
  5. ثبت داده های آماری در سامانه آواب به صورت ماهیانه  و ثبت اطلاعات در سامانه های آاماری تحت نظارت ستاد دانشگاه و معاونت درمان
  6. تهیه نسخه پشتیبان و نگهداری داده های آماری
  7. مطالعه دقیق پرونده پزشکی بیماران بستری، سرپایی و اورژانس جهت تعیین تشخیص اصلی و نوع اقدام
  8. کدگذاری صحیح تشخیص های بیماری ها با استفاده از کتب طبقه بندی بین المللی بیماری ها (ICD_10) و رعایت قوانین ذیربط
  9. کدگذاری صحیح اقدامات درمانی و جراحی با استفاده از جلد سوم کتاب طبقه بندی بیماری ها در آمریکا (ICD-9-CM) و رعایت قوانین ذیربط
  10. کدگذاری صحیح علت خارجی حوادث از جمله تصادفی ها با استفاده از کتاب طبقه بندی  بین الملی بیماری ها (ICD-10) و رعایت قوانین ذیربط
Template settings