نوبت دهی اینترنتی کلینیک

نام و نام خانوادگی :فاطمه اکبری کردیانی

سمت: رییس امور منابع انسانی

شرح وظایف :

  • دریافت دستور و برنامه کار از سرپرست مربوطه
  • نظارت بر حسن جریان کلیه امور تحت سرپرستی
  • نظارت و انجام کارهای کارگزینی کارکنان
  • نظارت بر تهیه ، تدوین و اصلاح دستورالعمل های اداری مورد نیاز و با استناد به مستندات بالا سری و ارزیابی عملکرد دوره ای واحدهای مرکز در حوزه منابع انسانی
  • برنامه ریزی و پیش بینی در زمینه عرضه و تقاضای نیروی انسانی مورد نیاز مرکز 
  • طراحی و استقرار مدل کاربردی و اجرایی در زمینه شایسته سالاری و جانشین پروری
  • توجه خاص به نظام نگهداشت پویا و موثر در حوزه منابع انسانی با توجه به ترکیب نیروی انسانی شاغل و افزایش انگیزش کارکنان
  • نظارت بر حسن انجام کار کلیه پیمانکاران طرف قرارداد مرکز با نظارت بر عملکرد ناظرین مربوطه
  • امور مربوط به مرخصی پرسنل در غیاب معاون اجرایی مرکز

 

Template settings