نوبت دهی اینترنتی کلینیک

شرح وظایف :

  • تهیه وتدوین صورت های مالی بیمارستان .
  • نظارت مستمر بر کلیه فرایندهای مالی و محاسباتی.
  • نگهداری وتنظیم حسابهای بیمارستان بر اساس آئین نامه مالی و معاملاتی.
  • تبادل اطلاعات مالی بیمارستان ،حسب مورد با دستگاه های نظارتی با هماهنگی رئیس بیمارستان.
  • نگهداری وتحویل وجوه نقد ،سپرده واوراق بهادار ونظارت بر وصول به موقع درآمدها.
  • پی گیری وبه روز رسانی مانده حساب های سنواتی .
  • شناسایی ونگهداری حساب درآمد ریالی اموال، تجهیزات ودارایی های بیمارستان.
Template settings