نوبت دهی اینترنتی کلینیک

شرح وظایف:

-تحقیق در زمینه کاربرد روش های نوین ذخیره و بازیابی داده های پزشکی جهت بهینه سازی سیستمهای تصمیم گیری در حوزه سلامت ،بومی سازی استاندارد ها و پروتکل های فن آوری اطلاعات در جهت ارتقای سیستم

- ارائه روشهای بهینه جهت آموزش و انتقال مفاهیم کاربردی انفور ماتیک در پزشکی

- طراحی روش های اجرایی حفاظت از اطلاعات خصوصی بیماران .

- فراهم سازی زمینه برقراری و تداوم ارتباط و همکاری بین بخش های  ارائه دهنده خدمات بهداشتی درمانی

- بررسی و پیشنهاد ساختار بهینه پایگاه داده های پزشکی

- نظارت بر واحد های تحت پوشش پذیرش ،بایگانی ، کد گذاری و آمار بیمارستانی

-نظارت بر درخواست پرونده الکترونیک  از واحد های مختلف

-نظارت بررعایت  نظم و انظباط اداری پرسنل

- پیگیری تامین نیروی انسانی در واحد مربوطه

-نظارت بر تکمیل سامه نه های نرم افزاری در بازه تعیین شده

-تهیه پشتیبان و نگهداری داده های آماری

-نظارت بر نگهداشت از تجهیزات اختصاصی واحد

-نظارت بر ثبت دقیق اطلاعات هویتی و شناسایی بیماران در زمان پذیرش در فرم ها و HIS

-  نظارت بر استفاده از کد گذاری در پزشکی و روشهای نوین ذخیره سازی و بازیابی داده های پزشکی

 -  نظارت بر  سازماندهی، ذخیره سازی و بازیابی اطلاعات بهداشتی و درمانی براساس استانداردهای HIM

- نظارت بر گردآوری داده ها، پردازش و  توزیع اطلاعات بهداشتی و درمانی و بررسی خطاهای آماری

-نظارت بر تهیه شاخص های بیمارستانی و بررسی علت کاهش و افزایش شاخص های آماری از طریق نظارت بر تهیه و تنظیم آمار روزانه، ماهانه و سالانه از بیماران بستری و مرخص شده و آمار مرگ و میر

- نظارت بر تهیه آمار مراجعین به کلینیک ها و پاراکلینیک ها به منظور تجزیه و تحلیل خدمات درمانی ارائه شده

 

Template settings