نوبت دهی اینترنتی کلینیک
  • شرح وظایف پرسنل مرکز تلفن :
  • برقراری ارتباط تلفنی بین کارکنان واحد مربوطه و پاسخگوئی به مراجعات تلفنی افراد.
  • برقراری ارتباط تلفنی بین کارکنان واحد مربوط باکارکنان سایر موسسات و سازمان های داخل شهر و یا سایر تقاظ کشور.
  • برقراری ارتباط تلفنی با خارج از کشور حسب دستور مدیریت مربوط.
  • نظارت مداوم برکار دستگاههای مرکزی تلفن و خطوط تلفنی تحت نظر وگزارش به موقع تعمیرات موردنیاز.
  • انجام تعمیرات جزئی نظیر تعویض لامپ ، فیوز، کلید و بوبین و رفع اتصالی های معمولی و سطحی سیمها و تعویض سیمهای معیوب و فرسوده و نصب تلفن جدید.

 

Template settings