نوبت دهی اینترنتی کلینیک

شرح وظایف:

 • رسیدگی به امور مربوط به تجهیزات پزشکی و تهیه برنامه های تعمیراتی و راه اندازی
 • نظارت بر مفاد فنی قرار دادهای خرید، فروش ، پشتیبانی و نگهداشت تجهیزات پزشکی مصرفی و سرمایه ای مرکز.
 • ارائه نظریه کارشناسی برای تجهیزات پزشکی با توجه به وضعیت موجود، دلیل نیاز، ارزیابی مقایسه ای و فنی، استانداردها، خدمات پس از فروش
 • ارائه نظرات کارشناسی مناسب جهت خرید، توزیع و نگهداری تجهیزات پزشکی منطبق با استانداردها
 • انجام اقدامات لازم به جهت ارتقاء سطح علمی پرسنل تجهیزات پزشکی و تلاش در جهت فراهم آوردن و دسترسی به منابع علمی به روز
 • انجام اقدامات لازم و نظارت بر نیاز سنجی سالانه تجهیزات پزشکی و کنترل آن با استانداردهای نظارتی و درمانی برای کلیه بخش های بیمارستان
 • انجام پیش بینی و اقدامات لازم در جهت دستیابی به اطلاعات و استانداردهای ملی و بین المللی تجهیزات پزشکی در تمامی حوزه های مرتبط
 • ایجاد بانک اطلاعات جامع تجهیزات پزشکی و سوابق شرکتها و موسسات خدمات دهنده تجهیزات پزشکی و به روز رسانی آن
 • برنامه ریزی و نظارت بر برنامه های پرسنل تجهیزات پزشکی
 • تصدی دبیر کمیته نیاز سنجی و اولویت بندی و تخصیص بودجه برای خرید تجهیزات پزشکی
 • حضور فعال و موثر در جلسات و کمیته های تخصصی مربوط به تجهیزات پزشکی و ارائه نظرات و راهکارهای کارشناسی در خصوص تجهیزات پزشکی
 • مدیریت بر فرایند تامین، توزیع، بهره برداری و اجرای کالیبراسیون تجهیزات پزشکی بر اساس ایتانداردهای بین المللی
 • نظارت بر پیاده سازی سیستمهای نظارتی به جهت نظارت بر فرایند نصب و راه اندازی و آموزش تجهیزات پزشکی
 • نظارت بر ارزیابی تجهیزات و لوازم پزشکی معیوب به لحاظ هزینه های مرتبط پیش از ارسال به شرکتهای نمایندگی
 • نظارت بر کاهش زمان خرابی و تعمیرات انجام شده توسط شرکتهای نمایندگی، اخذ قطعات داغی، مستهلک و مصرفی تعویض شده و کنترل استفاده از اقلام نو
 • نظارت بر فرآیند نصب، راه اندازی و آموزش کاربری و توجیهیمربوط به نحوه استفاده صحیح و نگهداری از دستگاههای تجهیزات پزشکی توسط شرکتهای نمایندگی و تهیه فیلم آموزشی با همکاری واحد آموزش و روابط عمومی
 • نظارت بر هر گونه جابجائی تجهیزات پزشکی در بیمارستان به لحاظ ثبت در سیستم نرم افزار تجهیزات پزشکی
 • نظارت بر ثبت و بروز رسانی اطلاعات تجهیزات پزشکی در سیستم نرم افزار شناسه، نگهداری پیشگیرانه (PM) تعمیرات و کالیبراسیون تجهیزات پزشکی
 • نظارت و برنامه ریزی بازدید روزانه دوره ای PM و سرویس، تعمیر و تعویض تجهیزات پزشکی در کلیه بخش ها
 • رعایت تمامی دستورالعمل ها و آئین نامه های بیمارستان در موارد تعیین شده
Template settings