نوبت دهی اینترنتی کلینیک

شرح وظایف:

-دارا بودن حسن خلق و روابط عمومی بالا برای برقراری ارتباط با ارباب رجوع و پرسنل

- پذیرش دقیق سرپایی ، بستری و اورژانس بر اساس دستورالعمل  های آموزش داده شده

-ثبت دقیق اطلاعات هویتی وشناسایی بیماران در زمان پذیرش درفرم ها و برنامهHIS بر اساس مدارک شناسایی معتبر شامل شناسنامه وکارت ملی

-صحت سنجی اطلاعات از طریق سامانه ثبت احوال
-ثبت اطلاعات بیمار و شماره دهی پرونده از طریق کامپیوتر در بیماران سرپایی و اورژانس

-ثبت اطلاعات بیمار و شماره دهی پرونده بستری  از طریق شاه کارت بر اساس  سیستم شماره دهی میدل دیجیت و رنگ پرونده

-ثبت دقیق  آدرس محل سکونت و شماره تماس

-تعیین بیمه از طریق رعایت کلیه موارد خواسته شده از سوی سازمانهای بیمه گر طرف قرارداد

-صحت سنجی اطلاعات بیمه از طریق سامانه ی تامین اجتماعی و خدمات درمانی و اخذ اچ آی دی

-ارتباط و هماهنگی با واحد امور مالی و  واحد اسناد پزشکی در خصوص تائید برخی از اعمال جراحی بیماران تحت پوشش  بیمه  و اطلاع از انواع بیمه های طرف قرارداد و وضعیت قراردادهای قبلی ( تمدید یا لغو قرارداد ) جهت پرداخت ودیعه

-راهنمایی بیماران جهت به همراه داشتن مدارک مورد نیاز و انجام اقدامات پاراکلینیکی قبل از بستری شدن

-ارتباط مداوم و مستمر با بخش ها جهت اطلاع از آخرین وضعیت تخت های موجود

- هماهنگی با سوپر وایزر بالینی برای اخذ تخت بر اساس شیوه  مدیریت بهینه تخت ها در صورت نبودن تخت

-گرفتن رضایت نامه های لازم در پشت برگ پذیرش بر اساس دستورالعمل جنبه های قانونی اخذ رضایت

-ارسال پرونده بیمار به بخش پس از اطمینان از آمادگی پرسنل بخش برای پذیرش بیمار

Template settings