نوبت دهی اینترنتی کلینیک

تهیه پیش نویس های کارگزینی از قبیل پیش نویس احکام افزایش سالانه، انتقال، ترمیم حقوق، مرخصی، ارتقاء طبقه و رتبه کارکنان رسمی و پیمانی

 - رسیدگی به پیشنهادات و تقاضاهای واصله مربوط به امور استخدام، تبدیل وضع استخدامی، ترفیع، بازنشستگی و تعیین برقراری حقوق بازنشستگی

- انجام امور مربوط به نیروهای طرحی

- انجام امور مربوط به ارتقاء طبقه و رتبه شغلی کارکنان با رعایت قوانین و مقررات مربوط

- انجام امور مربوط به ارزشیابی سالانه کارکنان

- تهیه گواهی کارکرد ماهیانه

- انجام امور در راستای اعتبار بخشی  بیمارستا ن ها

- اجرای خط مشی تعیین شده و اتخاذ تدابیر لازم به منظور حسن انجام هدف های موردنظر

 - تهیه ضوابط و دستورالعمل های لازم

-  شرکت در کمیسیون ها و جلسات مختلف

-  مطالعه قوانین و مقررات استخدامی و اظهارنظر در مورد نحوه اجرای قوانین و مقررات مورد عمل

 - اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود امور جاری

- سایر مکاتبات موردی

-  تهیه گزارشات لازم

Template settings